Gebruiksvoorwaarden


Over Bedrijven-Beoordelingen.nl, Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Bedrijven-Beoordelingen.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door MAAN Internet Services - Suykers acker 85, 1965RC Heemskerk. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

MAAN Internet Services heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. MAAN Internet Services is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Bedrijven-Beoordelingen.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Het gebruik van Bedrijven-Beoordelingen.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie/vakantie/reis, de aankoop van een product/dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op Bedrijven-Beoordelingen.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MAAN Internet Services. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAAN Internet Services de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker MAAN Internet Services het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft MAAN Internet Services het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft MAAN Internet Services bij dezen een volmacht om, indien en voor zover MAAN Internet Services niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.

De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

Verstrekking aan derden

MAAN Internet Services verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is MAAN Internet Services in staat Bedrijven-Beoordelingen.nl verder te optimaliseren.

MAAN Internet Services behoudt zich het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van MAAN Internet Services zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door MAAN Internet Services. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie informatie. MAAN Internet Services is tevens gerechtigd de door de bezoeker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. MAAN Internet Services is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

MAAN Internet Services werkt samen met partners in de reisbranche. De partners versturen een e-mail naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. Deze beoordeling wordt zowel getoond op Bedrijven-Beoordelingen.nl als op de website van de partner.

Links naar andere websites

Bedrijven-Beoordelingen.nl bevat links naar websites van derden. MAAN Internet Services is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door MAAN Internet Services houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Plaatsen beoordelingen

Om de kwaliteit van de beoordelingen te waarborgen toetsen wij de beoordeling aan de hand van een aantal criteria. Beoordelingen die niet voldoen aan deze criteria, worden van de site verwijderd.

Criteria plaatsen beoordeling:
1) De beoordeling moet voldoende gemotiveerd zijn.
2) De beoordeling moet volledig zijn.
3) De beoordeling mag geen beledigende en/of aanstootgevende taal bevatten.
4) De beoordeling mag geen persoonlijke e-mailadressen en/of telefoonnummers bevatten.

Begripsomschrijvingen

‘Content’: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

‘Website’: deze website, te bereiken via http://www.Bedrijven-Beoordelingen.nl;

‘Bedrijven-Beoordelingen.nl’: website geëxploiteerd door MAAN Internet Services gevestigd te Heemskerk, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem onder nummer 57405107.

Support ons